COMBO thiết bị vệ sinh Inax chính hãng giá rẻ nhất 2021

 

Banne chương trình combo


Combo Bồn Cầu C-117


Combo 1

 Bao gồm :

Giá NY : 6.280.000 Đ
Giá KM: 5.490.000 Đ
13%

Combo 2

 Bao gồm :

Giá NY : 6.050.000 Đ
Giá KM: 5.300.000 Đ
12%

Combo 3

 Bao gồm :

Giá NY : 6.530.000 Đ
Giá KM: 5.700.000 Đ
13%

Combo 4

 Bao gồm :

Giá NY : 6.300.000 Đ
Giá KM: 5.510.000 Đ
13%

Combo Bồn Cầu C-108


Combo 5

 Bao gồm :

Giá NY : 6.340.000 Đ
Giá KM: 5.390.000 Đ
15%

Combo 6

 Bao gồm :

Giá NY : 5.200.000 Đ
Giá KM: 6.110.000 Đ
15%

Combo 7

 Bao gồm :

Giá NY : 6.820.000 Đ
Giá KM: 5.800.000 Đ
15%

Combo 8

 Bao gồm :

Giá NY : 6.590.000 Đ
Giá KM: 5.610.000 Đ
15%

Combo Bồn Cầu C-306


Combo 9

 Bao gồm :

Giá NY : 6.840.000 Đ
Giá KM: 6.035.000 Đ
12%

Combo 10

 Bao gồm :

Giá NY : 6.900.000 Đ
Giá KM: 6.095.000 Đ
12%

Combo 11

 Bao gồm :

Giá NY : 6.290.000 Đ
Giá KM: 7.130.000 Đ
12%

Combo 12

 Bao gồm :

Giá NY : 6.900.000 Đ
Giá KM: 6.100.000 Đ
12%

Combo bồn cầu C-504


Combo 13

 Bao gồm :

Giá NY : 5.190.000 Đ
Giá KM: 3.789.000 Đ
27%

Combo 14

 Bao gồm :

Giá NY : 7.390.000 Đ
Giá KM: 6.315.000 Đ
15%

Combo 15

 Bao gồm :

Giá NY : 7.820.000 Đ
Giá KM: 6.469.000 Đ
17%

Combo 16

 Bao gồm :

Giá NY : 7.450.000 Đ
Giá KM: 6.375.000 Đ
14%

Combo 17

 Bao gồm :

Giá NY : 7.780.000 Đ
Giá KM: 6.665.000 Đ
14%

Combo 18

 Bao gồm :

Giá NY : 7.980.000 Đ
Giá KM: 6.629.000 Đ
17%

Combo Inax S600


Combo 1 Inax S600

 Bao gồm :

Giá NY : 24.830.000 Đ
Giá KM: 21.110.000 Đ
15%

Combo 2 Inax S600

 Bao gồm :

Giá NY : 44.050.000 Đ
Giá KM: 37.450.000 Đ
15 %

Combo 3 Inax S600

 Bao gồm :

Giá NY : 33.850.000 Đ
Giá KM: 28.780.000 Đ
15%

Combo 4 Inax S600

 Bao gồm :

Giá NY : 31.580.000 Đ
Giá KM: 26.850.000 Đ
15%

Combo 5 Inax S600

 Bao gồm :

Giá NY : 25.520.000 Đ
Giá KM: 21.690.000 Đ
15%

Combo 6 Inax S600

 Bao gồm :

Giá NY : 31.130.000 Đ
Giá KM: 25.990.000 Đ
17

Combo 7 Inax S600

 Bao gồm :

Giá NY : 50.350.000 Đ
Giá KM: 42.330.000 Đ
16%

Combo 8 Inax S600

 Bao gồm :

Giá NY : 40.150.000 Đ
Giá KM: 33.660.000 Đ
16%

Combo 9 Inax S600

 Bao gồm :

Giá NY : 37.880.000 Đ
Giá KM: 31.730.000 Đ
16%

Combo 10 Inax S600

 Bao gồm :

Giá NY : 31.820.000 Đ
Giá KM: 26.570.000 Đ
16%

Combo 11 Inax S600

 Bao gồm :

Giá NY : 31.130.000 Đ
Giá KM: 25.990.000 Đ
17%

Combo 12 Inax S600

 Bao gồm :

Giá NY : 50.350.000 Đ
Giá KM: 42.330.000 Đ
16%

Combo 13 Inax S600

 Bao gồm :

Giá NY : 40.150.000 Đ
Giá KM: 33.660.000 Đ
16%

Combo 14 Inax S600

 Bao gồm :

Giá NY : 37.880.000 Đ
Giá KM: 31.730.000 Đ
16%

Combo 15 Inax S600

 Bao gồm :

Giá NY : 31.820.000 Đ
Giá KM: 26.570.000 Đ
16%

Combo Inax S400


Combo 1

 Bao gồm :

Giá NY : 33.040.000 Đ
Giá KM: 28.080.000 Đ
15%

Combo 2

 Bao gồm :

Giá NY : 34.140.000 Đ
Giá KM: 29.020.000 Đ
15%

Combo 3 Inax S400

 Bao gồm :

Giá NY : 55.090.000 Đ
Giá KM: 46.820.000 Đ
15%

Combo 4 Inax S400

 Bao gồm :

Giá NY : 44.590.000 Đ
Giá KM: 37.900.000 Đ
15%

Combo 5 Inax S400

 Bao gồm :

Giá NY : 39.870.000 Đ
Giá KM: 33.890.000 Đ
15%

Combo 6 Inax S400

 Bao gồm :

Giá NY : 32.670.000 Đ
Giá KM: 27.770.000 Đ
15%

Combo 7 Inax S400

 Bao gồm :

Giá NY : 33.770.000 Đ
Giá KM: 28.710.000 Đ
15%

Combo 8 Inax S400

 Bao gồm :

Giá NY : 54.720.000 Đ
Giá KM: 46.510.000 Đ
15%

Combo 9 Inax S400

 Bao gồm :

Giá NY : 44.220.000 Đ
Giá KM: 37.590.000 Đ
15%

Combo 10 Inax S400

 Bao gồm :

Giá NY : 39.500.000 Đ
Giá KM: 33.580.000 Đ
15%

Combo 11 Inax S400

 Bao gồm :

Giá NY : 30.550.000 Đ
Giá KM: 25.410.000 Đ
17%

Combo 12 Inax S400

 Bao gồm :

Giá NY : 29.950.000 Đ
Giá KM: 25.050.000 Đ
16%

Combo 13 Inax S400

 Bao gồm :

Giá NY : 26.940.000 Đ
Giá KM: 23.090.000 Đ
14%

Combo 14 Inax S400

 Bao gồm :

Giá NY : 28.590.000 Đ
Giá KM: 24.540.000 Đ
14%

Combo 15 Inax S400

 Bao gồm :

Giá NY : 44.740.000 Đ
Giá KM: 38.750.000 Đ
13%

Combo 16 Inax S400

 Bao gồm :

Giá NY : 37.870.000 Đ
Giá KM: 32.710.000 Đ
14%

Combo 17 Inax S400

 Bao gồm :

Giá NY : 33.540.000 Đ
Giá KM: 28.900.000 Đ
14%

Combo 18 Inax S400

 Bao gồm :

Giá NY : 35.030.000 Đ
Giá KM: 30.210.000 Đ
14%

Combo 19 Inax S400

 Bao gồm :

Giá NY : 26.570.000 Đ
Giá KM: 22.780.000 Đ
14%

Combo 20 Inax S400

 Bao gồm :

Giá NY : 28.220.000 Đ
Giá KM: 24.230.000 Đ
14%

Combo 21 Inax S400

 Bao gồm :

Giá NY : 44.370.000 Đ
Giá KM: 38.440.000 Đ
13%

Combo 22 Inax S400

 Bao gồm :

Giá NY : 37.500.000 Đ
Giá KM: 32.400.000 Đ
14%

Combo 23 Inax S400

 Bao gồm :

Giá NY : 33.170.000 Đ
Giá KM: 28.590.000 Đ
14%

Combo 24 Inax S400

 Bao gồm :

Giá NY : 34.660.000 Đ
Giá KM: 29.900.000 Đ
14%

Combo 25 Inax S400

 Bao gồm :

Giá NY : 24.450.000 Đ
Giá KM: 20.420.000 Đ
16%

Combo 26 Inax S400

 Bao gồm :

Giá NY : 23.850.000 Đ
Giá KM: 20.060.000 Đ
16%